วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) คือ ใคร


           วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก กับ "อาสาฉุกเฉินชุมชน"  ที่มีตัวย่อว่า "อฉช"  ว่า เขา คือ ใคร  และมีความสำคัญอย่างไร

           ปัจจุบันภาวะการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ทั้งจากอุบัติเหตุ จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการเกิดความพิการและเสียชีวิตของประชาชน สพฉ.จึงริเริ่มโครงการ “อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)” เพื่อพัฒนาประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

            โดยบทบาทของ อฉช. คือ 
1.สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 
2.ประเมิน/รู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งผ่านสายด่วน 1669 
3.ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 
            รวมทั้งสื่อสารแจ้งข่าวให้ประชาชน หรือคนในชุมชนสามารถป้องกันตัวเองและคนใกล้ตัวจากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ โดยตั้งเป้าว่าทุก 10 ครัวเรือนจะต้องมีผู้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อย 1 คน

            สำหรับผู้สนใจที่มีจิตอาสาอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ อฉช. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เพื่อร่วมกันทำดีให้สังคมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.emit.go.th

            ส่วนสิทธิประโยชน์ของคนทำดี อาทิ สิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกันชีวิตการเป็นผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ,เข็มเชิดชูเกียรติ “คนทำดี” ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด  และสิทธิเข้ารับการอบรมต่อเนื่องเป็นผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ


***เราพร้อมจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบที่คุณจะประทับใจสุขใจไปกับเรา***

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 08-6313-4479
Tel : 08-9605-0600

1 ความคิดเห็น: